"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Konkurs Plastyczny ''Moje postanowienia wielkopostne w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu''

Regulamin konkursu plastycznego

Moje postanowienia wielkopostne

w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu”

 

1. Cele konkursu Celami konkursu są:

1.Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z treścią znaków i symboli wielkopostnych.

2. Wzmacnianie świadomości religijnej.

3. Integracja wspólnotowa.

4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Wielkim Postem. poprzez łączenie wiedzy religijnej i wyobraźni plastycznej.

5. Promowanie przeżyć religijnych poza kościołem.

2. Organizator konkursu Organizatorem konkursu o nazwie. :Moje postanowienia wielkopostne w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu jest Parafialny Klub Sportowy „MEANDRA” i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy.

3. Adres organizatora

Szkoła Podstawowa im. JPII w Dorohuczy, 119; 21-044 Trawniki; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.081 58 50 061,

PKS MEANDRA Dorohucza 195, 21-044 Trawniki; meandradorohucza.org.pl , tel 503 174 892.

4. Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej ( młodzież) , uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (osoby dorosłe) i członkowie klubów seniora z powiatów: Świdnik i Chełm.

2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone we wszystkich kategoriach.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi , niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

8. Prace powinny być wykonane w formacie A3 na papierze typu brystol lub blok techniczny, a także w formacie elektronicznym (JPG).

9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu takich jak np.: popiół; jałmużna; krzyż; liczba 40 itd.

10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele, instruktorzy.

11. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny ”Moje postanowienia wielkopostne w odniesieniu do znaków i symboli Wielkiego Postu” należy umieścić:pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa instytucji/adres, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone w treści maila lub w pliku tekstowym MS Office Word.

12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej PKS MEANDRA -meandradorohucza.org.pl. i naszej Szkoły- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

5. Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2021 w siedzibie organizatorów lub na wskazany w regulaminie adres e-mailowy (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów graficznych) lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej.

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: - zgodność pracy z tematem - jakość wykonania - oryginalność i pomysłowość - walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania - stopień trudności wykonania.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora konkursu min. w czasie rekolekcji parafialnych w dniach 5-7 marca 2021.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

6. Ogłoszenie wyników konkurs

1.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 7 marca 2021 w Kościele św. J.Tadeusza w Dorohuczy po Mszy Świętej o g. 9.00.

2. Lisa nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz wystawie mobilnej .

7. Nagrody główne

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

8.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie