"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Przekaż 1,5% podatku

Parafialny Klub Sportowy

Meandra Dorohucza

Podczas wypełniania formularza

PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz cel szczegółowy:

PKS MEANDRA DOROHUCZA 364

 

2023 KONKURS MIKOŁAJ

KONKURS PLASTYCZNY „ Moja pomoc dla Św. Mikołaja”

 

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. w Dorohuczy

II CELE KONKURSU

1. Poszerzanie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowiek i popularyzowanie czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

3. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

4. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci.

5. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

III ZASADY KONKURSU

1. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: -dzieci w wieku przedszkolnym; - uczniowie szkół podstawowych klasy I-III; -uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: W jaki sposób mogę pomóc świętemu Mikołajowi?

3. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem swoich możliwości współpracy ze Św. Mikołajem biskupem Myry.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach.

5. Uczestnictwo w konkursie zgłaszają rodzic (opiekun prawny) lub nauczyciel, pod opieką którego praca została wykonana.

6. Pracę należy nadesłać w terminie do 27 listopada 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. w Dorohuczy, Dorohucza119, 21-044 Trawniki

 

7. W formularzu zgłoszeniowym rodzic (opiekun prawny) powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych).

8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

10. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

11. Dla laureatów przewidziane są nagrody, które rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. Organizator do dnia 30 listopada 2023 r. zaprosi telefonicznie lub mailowo laureatów konkursu na wręczenie nagród, które odbędzie się w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. w Dorohuczy, Dorohucza119, 21-044 Trawniki w dniu 2 grudnia 2023 od g. 10.00.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

1. Do konkursu kwalifikowane będą jedynie prace przedstawiające postać św. Mikołaja- biskupa Myry. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia św. Mikołaja (jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.

2. Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące: - zgodność pracy z tematem - walory artystyczne - stopień trudności wykonanej pracy - jakość wykonania i dobór techniki plastycznej - oryginalność oraz pomysłowość.

3. Prace niespełniające zasad udziału w konkursie nie zostaną zakwalifikowane do oceny.

4. Prace powinny być wykonane techniką malarską (np. farby plakatowe, akwarela, tempera, akryl). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol. - Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. - Proponowany format prac dla uczestników: A3. - Prace powinny być wykonane samodzielnie

V TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz pomóc świętemu Mikołajowi, okazując miłosierdzie w środowisku, w którym żyjesz poprzez konkretne działanie, modlitwę.

Wszelkie informacji można uzyskać pod nr Tel.503 174 892 lub 734 164 499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:

Nazwa szkoły, ośrodka;

Imię i nazwisko nauczyciela , rodzica ,prawnego opiekuna:

Adres email rodzica (opiekuna prawnego):

Nr telefonu rodzica (opiekuna prawnego):

Adres zamieszkania rodzica (opiekuna prawnego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).Akceptuje postanowienia regulaminu konkursu plastycznego/podpis rodzica opiekuna prawnego/