"Walcząc nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz miał świadomość podjętej walki." ~ Dawid Łatacz

PKS Meandra  Czeka na SPONSORÓW
 a WDZIĘCZNOŚĆ NASZA
I PAMIĘĆ MODLITEWNA
GWARANTOWANA
oto konto :

85 8689 0007 2004 6901 2000 0010

Partnerzy:

Konkurs Wielkanocny

 

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku zaprasza do udziału w XIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM -   ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY”- tradycja i współczesność. Dołączamy regulamin oraz karty zgłoszeń gdzie umieszczone są dokładne informacje związane z wydarzeniem.                                              

        REGULAMIN

XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY”- tradycja i współczesność

 

TEMAT: Wielkanocne obrzędy religijne i rodzinne – tradycja i współczesność.

ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

CELE KONKURSU

        - kultywowanie tradycji chrześcijańskiej,

        - promowanie młodych talentów,

        - wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Każdy uczestnik może przedstawić 1 pracę w dowolnej technice:

        - prace malarskie ( format A3 lub A4 ),

        - karty świąteczne ( format  A5 ),

        - palmy i pisanki, stroiki i ozdoby na stół ( baranek, kurczak i inne ).

 1. Prace malarskie powinny być oprawione i opatrzone kartką (wzór poniżej) zawierającą następujące informacje opisane pismem drukowanym: imię i nazwisko, wiek autora, adres placówki , nazwisko  instruktora lub nauczyciela, w przypadku zgłoszeń indywidualnych zamiast nazwy placówki należy podać adres zamieszkania i telefon kontaktowy

Imię autora pracy

Nazwisko autora pracy

Wiek autora pracy

Nazwa placówki .

Adres zamieszkania, telefon autora pracy( tylko przy indywidualnym zgłoszeniu )

Imię i nazwisko instruktora, nauczyciela.

Imię i nazwisko opiekuna , rodzica (tylko przy indywidualnym zgłoszeniu )

 

 1. W przypadku prac przestrzennych, do pracy powinna być dołączona w sposób widoczny i trwały kartka opisowa ( jak w punkcie 2 ).
 2. Wiek uczestników od 5 lat.
 3. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa.
 4. W przypadku zgłoszeń indywidualnych rubryki: „DANE NAUCZYCIELA DELUGUJĄCEGO UCZESTNIKA” autor indywidualny nie wypełnia.
 5. Adres zamieszkania i telefon kontaktowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych jest wymagany do powiadomienia o ewentualnej nagrodzie lub wyróżnieniu oraz do przesłania jej pocztą (w wypadku nie odebrania jej w placówce organizującej konkurs).
 6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji konkursu.
 7. Osoba zgłaszająca musi mieć pełne prawa do złożonej pracy i odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 8. Kartę uczestnictwa wraz z pracą należy złożyć w dniach 15- 17.03.2021 r.( poniedziałek – środa ) w godz. 8.00 - 19.00, w Miejskim Ośrodku Kultury, al. Lotników Polskich 24, tel. (81) 468-67-80 lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.1021 r. na adres : Miejski Ośrodek Kultury , 21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 24.
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany sposobu doręczenia kart uczestnictwa wraz z pracami w zależności od obowiązujących przepisów związanych z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Informacja o ewentualnej zmianie sposobu doręczenia kart zgłoszenia oraz prac zostanie umieszczona w niniejszym Regulaminie na stronie internetowej Organizatora.
 10. Prace konkursowe zostaną ocenione przez profesjonalne Jury.
 11. Decyzje Jury są ostateczne.
 12. Otwarcie wystawy oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w formie online. Wirtualna galeria nagrodzonych prac oraz nazwiska zwycięzców konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej mok.swidnik.pl 30.03.2021 r
 13. Po nagrody i wyróżnienia należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku od 03.2021 r., w kasie Kina „Lot” w godz. 14.00-20.00 ( prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 500 348 939 )
 14. Wystawa pokonkursowa będzie odbywać się od 31.03.2021 r. do 15.04.2021 r.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
 3. Prace przesłane na konkurs nie będą odsyłane. ODBIÓR PRAC od 16 do 30.04.2021 r.
 4. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje całość majątkowych praw autorskich do dostarczonych prac.
 5. Organizator nie przechowuje prac i odebranie ich w późniejszym terminie będzie niemożliwe.
 6. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców w poszczególnych kategoriach, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator.
 9. Informacji na temat konkursu udziela Renata Szuryga, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 81 468 68 70 lub Ewa Jaśkowiak, tel. 81 468 67 80, 516 055 921 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie jego trwania.

 

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku,

 1. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony danych na adres s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane:

1)  w celu przeprowadzenia Konkursu - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

2)  w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością - na podstawie wyrażonej zgody.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Portal Facebook oraz Portal Youtube.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:

1)  dostępu do swoich danych osobowych,

2)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)  żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4)  żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 2. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

 

Prace proszę  konsultować  z P. Joasią – naszą plastyczką ze Świetlicy i zostaną złożone razem.

Ferie 2021 - domki lęgowe

Ferie 2021

Konkurs na domki lęgowe dla ptaków naszego środowiska.

 

Zapraszamy do konkursu na wykonanie domku lęgowego dla ptaków żyjących w naszych obejściach np.: sikorki; szpaki; pełzacze; muchołówki czy sowy.

 

Regulamin:

 

 • Domek może być wykonany indywidualnie lub rodzinnie czy zespołowo z zachowaniem właściwych rozmiarów.

 • Mile widziane ozdoby prac.

 • Prace z opisem należy złożyć przed 17 stycznia 2021.

 • Domki zostaną zawieszone wokół kościoła.

 • Nagrody gwarantowane.

   

Szczęść Boże w pracy.